Informace o provozu podatelen a podmínkách přijímání dokumentů

Podatelna v sídle skupiny

Skupina Laupe.cz
Jar. Merhauta 1454
272 01 Kladno
Czech republic

Otevírací doba pro veřejnost

pondělí - pátek
9:00 - 17:30 hodin

V sídle skupiny jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání. V případě, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument skupina dále nezpracovává.

Elektronické podatelny

Skupině Laupe.cz je možné zaslat také dokumenty elektronickou cestou a to prostřednictvím tzn. Elektronických podatelen viz. záložka Elektronické podatelny.

Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů

Každý dopis obsahuje číslo jednací a také spisovou značku, tyto znaky obsahují kód tzn. původce dopisu v našem případě to je znak LaupeCZ.

Komunikace se skupinou Laupe.cz se rozděluje do několika skupin podle původu použitého komunikačního prostředku:

 1. papírovým dopisem nebo elektronickým dopisem prostřednictvím datové schránky (ISDS) zařazeným do Spisové služby
 2. elektronickým ticket systémem tzn. OTRS
 3. e-mailem
 4. telefonem

Pro bod 1 a další komunikaci v rámci Spisové služby platí pravidla elektronické komunikace viz. záložka Elektronické podatelny.

Elektronická podání může být učiněno těmito způsoby

1. Datovou zprávou zaslanou prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS)

Postup doručování do datové schránky je upraven zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních předpisů.

Podání doručené do datových schránek skupiny má z hlediska účinků stejnou relevanci jako listinný originál, nemusí být proto následně doplňováno listinnou verzí a nemusí být odesílatelem elektronicky podepsáno, jelikož datová schránka odesílatele dostatečně identifikuje.

Skupina Laupe.cz jako právnická osoba má datovou schránku zřízenu ze zákona. Komunikuje jejím prostřednictvím, má-li adresát datovou schránku zpřístupněnou, je-li možná identifikace adresáta (zejména u fyzických osob je nutné kromě jména a příjmení uvádět datum narození), a umožňuje-li to povaha dokumentů. Informace o zpřístupnění a znepřístupnění datové schránky je možné nalézt v zákoně č. 300/2008 Sb. a na stránkách ministerstva vnitra: http://datoveschranky.info/.

Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky HSHMP

 1. pdf (Portable Document Format)
 2. PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 3. xml (Extensible Markup Language Document)
 4. fo/zfo (602XML Filler dokument)
 5. html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 6. txt (prostý text)
 7. doc (MS Word Document)
 8. xls (MS Excel Spreadsheet)
 9. jpg/jpeg (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 10. png (Portable Network Graphics)
 11. tiff (Tagged Image File Format)
 12. gif (Graphics Interchange Format)

Výše uvedené formáty jsou přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky, obsahují-li odpovídající příponu. Příponou se rozumí vnější znak formátu datové zprávy, který umožňuje programovému vybavení určení typu datového souboru.

Pokud je při kontrole dokumentu v digitální podobě zjištěno, že obsahuje škodlivý kód, elektronický dokument se neukládá, ale zničí; v takovém případě je dokument považován za nedoručený.

Velikost datové zprávy je omezena na 20 MB.

Podání určené skupině Laupe je doručeno okamžikem přihlášení oprávněné osoby do datové schránky ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění.

2. Datovou zprávou zaslanou na elektronickou adresu podatelny

Datová zpráva musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem s časovým razítkem

Pravidla pro potvrzování doručených datových zpráv

Potvrzení o doručení zprávy e-podatelně je odesílateli oznámeno automatickou notifikací.

Technické parametry datových zpráv (přípustné datové formáty) přijímaných e-podatelnou

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty
 • pdf (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • xml (Extensible Markup Language Document)
 • fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • txt (prostý text)
 • doc (MS Word Document)
 • xls (MS Excel Spreadsheet)
Statické obrazové dokumenty:
 • jpg/jpeg (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics)
 • tif/ tiff (Tagged Image File Format)

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru (viru), nevyžádaného obchodního sdělení (spam) nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, nevyžádané obchodní sdělení nebo chybný (poškozený) formát, není zpracovávána. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení, je pravděpodobné, že se jednalo o poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Upozornění

Pokud datová zpráva neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele, tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo), podání bude věcně příslušným útvarem skupiny zpracována, ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

3. Na technickém nosiči dat (CD, DVD, USB flashdisk)

Nosič můžete doručit do podatelny, buď klasickou poštou, nebo osobně na výše uvedených adresách. Technický nosič dat bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Digitální dokumenty jsou přijímány na běžných výměnných médiích (FAT/NTFS/ISO).

Základní výčet právních předpisů, jimiž se řídí činnost podatelny

 1. zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů,
 2. zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění,
 3. zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění,
 4. vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů,
 5. vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností o užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění vyhlášky č. 322/2015 Sb.,
 6. vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb.

Na této stránce si můžete ověřit, zda komunikace pochází ze skupiny Laupe.cz. Budete mít tímto jistotu, že komunikujete opravdu s námi a že komunikace není falešná.

Stačí níže zadat číslo jednací nebo spisovou značku nebo ochranný znak dokumentu.

Tuto možnost nyní připravujeme.